65. 2pcs of Salmon Nigiri
£2.99
£2.99
65A. 4pcs of Salmon Sashimi
£4.75
£4.75
66. Seared Salmon
£3.25
£3.25
67. Teriyaki Salmon
£3.25
£3.25
68. 2pcs of Seabass Nigiri
£3.25
£3.25
68A. 4pcs of Seabass Sashimi
£4.50
£4.50
69A. 4pcs of Tuna Sashimi
£6.50
£6.50
69. 2pcs of Tuna Nigiri
£3.99
£3.99
70A. 4pcs of Prawn Sashimi
£4.25
£4.25
70. 2pcs of Prawn Nigiri
£3.25
£3.25
71A. 4pcs of Eel Sashimi
£5.99
£5.99
71. 2pcs of Eel Nigiri
£4.75
£4.75
72. 2pcs of Mackerel Nigiri
£3.25
£3.25
72A. 4pcs of Mackerel Sashimi
£4.50
£4.50
73. Mixed
  • 3pcs Salmon
  • 3pcs Tuna
  • 3pcs Prawn
Nigiri
£8.99
Nigiri
£8.99
Sashimi
£9.99
Sashimi
£9.99
74. Deluxe
  • 3pcs Salmon
  • 3pcs Tuna
  • 3pcs Prawn
  • 3pcs Eel
  • 3pcs Mackerel
Nigiri
£16.99
Nigiri
£16.99
Sashimi
£18.99
Sashimi
£18.99
75. Salmon Tataki
5pcs
Slightly sheared salmon with salt and pepper.
£6.99
£6.99
76. Tuna Tataki
5pcs
Slightly sheared tuna with salt and pepper.
£7.99
£7.99